Links for akData

akData-0.0.1-py2-none-any.whl
akData-0.0.1-py2.py3-none-any.whl
akData-0.0.2-py2.py3-none-any.whl