Links for ak-yara-python

ak-yara-python-3.11.0.tar.gz
ak_yara_python-3.11.0-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
ak_yara_python-3.11.0-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
ak_yara_python-3.11.0-cp38-cp38-macosx_10_14_x86_64.macosx_10_9_intel.macosx_10_9_x86_64.macosx_10_10_intel.macosx_10_10_x86_64.whl
ak_yara_python-3.11.0-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl