Links for adobe-analytic-API-V2.0-azure

adobe_analytic_API_V2.0-azure-0.0.3.tar.gz