Links for adlib27

adlib27-1.0.0.tar.gz
adlib27-1.0.1.tar.gz
adlib27-1.0.2.tar.gz