Links for AdCalc

AdCalc-0.0.3.tar.gz
AdCalc-0.0.4.tar.gz
AdCalc-0.0.5.tar.gz