Links for acv-dev

acv-dev-0.0.0.tar.gz
acv-dev-0.0.1.tar.gz
acv-dev-0.0.10.tar.gz
acv-dev-0.0.11.tar.gz
acv-dev-0.0.12.tar.gz
acv-dev-0.0.13.tar.gz
acv-dev-0.0.15.tar.gz
acv-dev-0.0.2.tar.gz
acv-dev-0.0.3.tar.gz
acv-dev-0.0.4.tar.gz
acv-dev-0.0.5.tar.gz
acv-dev-0.0.6.tar.gz
acv-dev-0.0.7.tar.gz
acv-dev-0.0.8.tar.gz
acv-dev-0.0.9.tar.gz
acv_dev-0.0.0-cp39-cp39-manylinux_2_24_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.1-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.1-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.10-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.10-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.10-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.11-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.11-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.11-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.12-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.12-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.12-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.13-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.13-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.13-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-win32.whl
acv_dev-0.0.15-cp310-cp310-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.15-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.15-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.15-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.2-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.2-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.2-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.3-cp39-cp39-manylinux_2_24_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.4-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.4-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.4-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.5-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.5-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.5-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.6-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.6-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.6-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.7-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.7-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.7-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.8-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.8-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.8-cp39-cp39-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-win32.whl
acv_dev-0.0.9-cp37-cp37m-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-win32.whl
acv_dev-0.0.9-cp38-cp38-win_amd64.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-win32.whl
acv_dev-0.0.9-cp39-cp39-win_amd64.whl