Links for aci

aci-1.0.tar.gz
aci-1.1.tar.gz
aci-1.2.tar.gz
aci-1.3.tar.gz